۰۱ اسفند ۱۳۹۶ |

هفت سال گذشت....

خاطراتی فراموش نشدنی

خاطرات برنامه سازان از آسمان با سردار شهید شوشتری فراموش نشدنی است… خاطراتی که پرواز شهدای برنامه نیز به آن رنگ و بوی دیگری بخشید. شهیدان عباس گودرزی و محمد فراهانی که با شهید شوشتری آسمانی شدند.    

image_pdfimage_print

خاطرات برنامه سازان از آسمان با سردار شهید شوشتری فراموش نشدنی است…

خاطراتی که پرواز شهدای برنامه نیز به آن رنگ و بوی دیگری بخشید.

شهیدان عباس گودرزی و محمد فراهانی که با شهید شوشتری آسمانی شدند.

 

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next